Cele sprawozdań finansowych

Jakie są cele sprawozdań finansowych?

Podstawowym celem sprawozdania finansowego jest dostarczenie informacji finansowych o firmie, które mogą pomóc interesariuszom i innym użytkownikom w podjęciu decyzji gospodarczych, w tym ocenie wyników z przeszłości i bieżącej pozycji, przewidzieć i ocenić rozwój firmy oraz przewidzieć jej sytuację w przypadku upadłości lub wszelkiego rodzaju niepowodzenie.

Wyjaśnienie celów / celów sprawozdania finansowego

1 - Ocena dotychczasowych wyników i obecnego stanowiska

Głównym celem jest przedstawienie dotychczasowych wyników. Przyszłe wyniki organizacji zależą od wyników osiągniętych w przeszłości. Z drugiej strony, druga to reprezentacja obecnej pozycji, w jakiej znajduje się biznes w obecnym scenariuszu. Może pokazywać rodzaje aktywów posiadanych przez firmę i zobowiązania należne podmiotowi gospodarczemu.

Wyjaśnia również sytuację gotówkową oraz kombinację zadłużenia i kapitału dostępnego w organizacji.

Praktyczne zastosowanie

Inwestora lub wierzyciela zawsze bardzo interesuje trend sprzedaży, dochód netto, wydatki, przepływy pieniężne i zwrot z inwestycji całej organizacji. Tendencje te są korzystne dla oceny przeszłych wyników kierownictwa, a zatem służą jako możliwe wskaźniki przyszłych wyników jednostki. Ocena dotychczasowych wyników i obecnej sytuacji jest bardzo ważna dla przejrzystości finansowej wymaganej przez różnych decydentów.

# 2 - Przewidywanie dochodu netto i ocena wzrostu

Celem sprawozdania finansowego jest przewidywanie perspektyw uzyskania dochodu netto, a także ocena rozwoju działalności.

  • Sprawozdanie finansowe pomaga w planowaniu i prognozowaniu. Sprawozdania finansowe pomagają kierownictwu przyjąć odpowiednią politykę biznesową, powodując, że wymaga ona porównań między różnymi organizacjami. Pomaga w prognozowaniu i przygotowywaniu budżetów, dostarczając informacji o mocnych i słabych stronach firmy.
  • Zatem znaczenie sprawozdań finansowych dla kierownictwa polega na tym, że pomagają one w komunikowaniu się z różnymi stronami na temat ich sytuacji finansowej. Dyrektor finansowy odwołuje się do sprawozdań finansowych, aby podejmować decyzje dotyczące dywidendy. Przyjrzał się osiągniętym zyskom, spłacanym długom, rezerwom na rezerwy i decydował o wypłacie dywidendy.
Praktyczne zastosowanie

Porównując dane z dwóch lub więcej lat działalności podmiotu gospodarczego, można stwierdzić trend wzrostowy. Na przykład, jeśli nastąpi wzrost sprzedaży wraz ze wzrostem zysków, można stwierdzić, że stan biznesowy jest zdrowy.

Porównując alternatywy inwestycyjne, inwestorzy biorą pod uwagę ryzyko lub niepewność związaną z oczekiwanym zwrotem z działalności.

# 3 - Przewidywanie upadłości podmiotu gospodarczego i kolejnej awarii

Pomaga śledzić wypłacalność firmy. Pomaga w przewidywaniu upadłości i prawdopodobieństwa upadku przedsiębiorstw. Zawsze musi być znana zdolność podmiotu do spłaty krótko- i długoterminowych zobowiązań.

Praktyczne zastosowanie

Zarówno zarządzający, jak i inwestorzy mogą podjąć środki zapobiegawcze w celu uniknięcia lub zminimalizowania strat i utrzymania wypłacalności. Zarządzanie przedsiębiorstwem może przynieść zmiany w polityce operacyjnej, strukturze finansowej lub innych wymaganych zmianach, które można wprowadzić.

# 4 - Pomóż interesariuszom i innym użytkownikom w podejmowaniu decyzji gospodarczych

Dostarcza niezbędnych informacji potrzebnych interesariuszom, aby mogli podejmować różne decyzje gospodarcze, np. O sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

  • Instytucje finansowe, takie jak banki i inne firmy pożyczkowe, używają go do podejmowania decyzji kredytowych lub innych decyzji kredytowych. Pomaga zdecydować, czy przyznać kapitał obrotowy, przedłużyć zadłużenie, takie jak pożyczka długoterminowa lub obligacje na sfinansowanie ekspansji i innych wydatków, czy też nie. Jeśli tak, sprawozdanie finansowe pomaga w określeniu związanego z nim ryzyka kredytowego, określeniu warunków udzielenia i warunków pożyczki, takich jak zabezpieczenie, oprocentowanie i termin spłaty. W związku z tym wierzyciele szeroko wykorzystują sprawozdania finansowe do oceny zdolności kredytowej organizacji.
  • Potencjalni inwestorzy wykorzystują raporty finansowe do oceny opłacalności inwestowania w biznes. Analiza finansowa jest często używana przez inwestorów i jest przygotowywana przez profesjonalistów, takich jak analitycy finansowi. Zatem znaczenie sprawozdania finansowego polega na tym, że pomaga im w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Wniosek

Sprawozdania finansowe są kluczowym czynnikiem zapewniającym przedstawienie faktycznego obrazu finansowego działalności kierownictwu i zewnętrznym interesariuszom. Nie tylko otwiera okno do podejmowania znanych i świadomych decyzji i planowania strategicznego dla interesariuszy, ale także ma na celu złagodzenie błędów, które mogą powstać w wyniku rozbieżności liczbowych w różnych sprawozdaniach finansowych.

Zrozumienie podstawowych sprawozdań finansowych jest niezbędnym krokiem w kierunku skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem.

Również rzetelne zestawienia finansowe budzą zaufanie do firmy. Budowanie zaufania jest również bardzo istotnym celem sprawozdań finansowych.