Przykłady wydatków kapitałowych

Przykłady wydatków kapitałowych

Nakłady inwestycyjne lub nakłady inwestycyjne odnoszą się do całkowitych wydatków na zakup aktywów przez firmę w danym okresie i których przykładem są wydatki na zakup budynków, wyposażenia biurowego, wartości niematerialnych i prawnych, mebli i wyposażenia, sprzętu komputerowego i pojazdy, wydatki na rozbudowę lub dodanie aktywów itp.

Najczęstsze przykłady wydatków kapitałowych (Capex) są następujące:

 • Wylądować
 • Budynek
 • Meble biurowe
 • Komputery
 • Wyposażenie biura
 • Maszyneria
 • Pojazdy
 • Patenty
 • Prawa autorskie
 • Znaki towarowe
 • Licencje i prawa
 • Oprogramowania

4 najważniejsze praktyczne przykłady wydatków kapitałowych (Capex)

Poniżej podano najlepsze przykłady nakładów inwestycyjnych.

Przykład 1

Nowa jednostka produkcyjna utworzona przez ABC Ltd., która zwiększyłaby jej moce produkcyjne o 300 ton.

ABC Ltd. jest podmiotem zajmującym się produkcją cementu; firma miała istniejącą moc 500 ton, popyt rynkowy na cement znacznie wzrósł, ze względu na rosnącą infrastrukturę i działalność na rynku nieruchomości w kraju. Biorąc pod uwagę zwiększone zapotrzebowanie rynku, ABC Sp. Z oo zdecydowała o utworzeniu nowej jednostki produkcyjnej, w tym samym sąsiedztwie co dotychczasowa; nowa jednostka ma zwiększyć moce produkcyjne o 300 ton.

Ta nowa jednostka, tworzona przez firmę, jest przykładem poniesionych przez firmę nakładów inwestycyjnych. W trakcie tworzenia jednostki, w celu zwiększenia zdolności produkcyjnej, a korzyści z jednostek płynęłyby do jednostki przez ponad rok.

Wzrost zdolności produkcyjnych podmiotu nie jest podstawą do zaliczenia kwoty wydanej na utworzenie jednostki produkcyjnej jako nakłady inwestycyjne. W powyższym przykładzie, nawet jeśli moce produkcyjne pozostałyby niezmienne, a nowa jednostka przyniosłaby wydajność produkcji lub pomogłaby w zmniejszeniu ilości odpadów z fabryki, nadal kwalifikowałaby się jako nakład inwestycyjny. Dzieje się tak, ponieważ jednostka nadal wykorzystuje korzyści z poniesionych przez siebie wydatków.

Przykład nr 2

Pojazd transportowy zakupiony przez podmiot;

Podmiot prowadzący jednostkę produkcyjną zakupił pojazd do transportu pracowników z domu do biura iz biura do domu. Podlega definicji wydatków kapitałowych.

Podmiot będzie korzystał z pojazdu przez okres znacznie dłuższy niż rok. Kwota wydana na zakup pojazdu podlega kapitalizacji w księgach jednostki, a jej amortyzacja jest naliczana na podstawie przewidywanego okresu użytkowania pojazdu i oczekiwanej wartości końcowej pojazdu.

Przykład nr 3

Trend wydatków kapitałowych Berry Petroleum Company LLC:

Berry Petroleum Company LLC jest jedną z najstarszych firm w USA; istnieje od 1909 r. Berry rozszerzył swoją obecność na obszarach poza Kalifornią od 2003 r., gdy firma dostrzegła możliwości nabycia gazu ziemnego i lekkiej ropy w celu zwiększenia swojego portfolio.

Ponieważ spółka jest przedsiębiorstwem energetycznym upstream, zajmującym się głównie zagospodarowaniem i wydobyciem konwencjonalnych zasobów ropy naftowej, poniższe fragmenty raportu rocznego Berry Petroleum Company LLC przedstawiają budżet kapitałowy spółki.

Źródło: Berrypetroleum.com

(Odniesienie: strona 7 raportu rocznego Berry Petroleum Company LLC za rok zakończony 31 grudnia 2018)

Poniższy obraz przedstawia istotne spostrzeżenia dotyczące nakładów kapitałowych poniesionych przez firmę, ich celów i wpływu, jaki wywarł na produkcję firmy, a także EBITDA.

Przykład 4

Trendy i charakter wydatków kapitałowych dla GlaxoSmithKline (GSK)

GlaxoSmithKline to globalna firma zajmująca się opieką zdrowotną, której celem jest pomaganie ludziom robić więcej, czuć się lepiej i żyć dłużej. Firma prowadzi wiele badań, rozwoju i produkcji głównie w trzech segmentach, którymi są:

 1. Leki farmaceutyczne
 2. Szczepionki i
 3. Konsumenckie produkty zdrowotne

Firma znacząco inwestuje w działalność badawczo-rozwojową oraz zaplecze produkcyjne.

Alokacja kapitału, o której zdecydowała spółka w roku zakończonym 31 grudnia 2018 roku, przedstawia się następująco:

Źródło: www.gsk.com

Poniższa tabela zawiera dalsze informacje na temat struktury alokacji kapitału firmy, wraz ze szczegółami działalności, dla której kapitał ma najwyższy priorytet. Z poniższego wyciągu jasno wynika, że ​​kluczowymi priorytetami firmy w zakresie kapitału są rurociąg farmaceutyczny i zdolność produkcyjna szczepionek. Jego główną siłą napędową jest to, że popyt na farmaceutyki stale rośnie na całym świecie, a aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu, konieczne jest zwiększenie wydajności.

Źródło: www.gsk.com

Wniosek

Konieczne są nakłady inwestycyjne na rozszerzenie działalności, jak również na utrzymanie obecnego poziomu działalności firmy. Wysokość nakładów kapitałowych, jakie ponosi firma, zależy od charakteru prowadzonej przez nią działalności. Istnieją pewne biznesy, które są bardziej kapitałochłonne w porównaniu z innymi. W związku z tym wysokość nakładów kapitałowych zależy zwykle od charakteru przedsiębiorstwa, w który jest zaangażowana.